Zabezpieczenie kredytu.

0
207

Co to jest zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu to nic innego jak zabezpieczenie zobowiązań jakie zaciągnął dłużnik wobec banku. Ustanowienie zabezpieczenia kredytu ma na celu danie gwarancji bankowi, że należności jakie zostały pożyczone w formie kredytów i gwarancji bankowych będą mu zapewnione nawet w sytuacji, kiedy dłużnik nie będzie w stanie ich na czas spłacać. Zabezpieczenie zapewnia bank, że może dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika. Nie ma znaczenia kto staje się właścicielem danej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, bank i tak może z niej dochodzić swoich roszczeń. Mówiąc inaczej zabezpieczenia kredytów zmniejszają indywidualne ryzyko kredytowe. Podstawową formą jaka ma zapewnić, że dłużnik spłaci swoje zobowiązania na czas jest jednak jego zdolność kredytowa, jaką bank ustala indywidualnie do konkretnego kredytobiorcy. Sprawdzana jest również historia kredytowa kredytobiorcy. Można w taki sposób sprawdzić, czy spłacał on już inne zobowiązania kredytowe i w jaki sposób ta spłata była realizowana. Ustanowienie zabezpieczenia przeważnie ustalane jest przed wypłatą kredytu.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

Tak naprawdę formy zabezpieczenia kredytów są bardzo zróżnicowane. Zabezpieczenia prawne kredytów można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy zabezpieczenia płynne, zaś z drugiej zabezpieczenia rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń płynnych można wyróżnić różnego rodzaju gwarancje, awale i poręczenia bankowe jak również cesję należności. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych przede wszystkim wymienia się hipotekę i zastaw bankowy. Te zabezpieczenia, aby mogły zaspokoić wierzytelności banku, najpierw muszą zostać sprzedane. Formy prawne zabezpieczeń kredytów można jeszcze podzielić na zabezpieczenia rzeczowe i osobiste. W przypadku zabezpieczeń osobistych opierają się one na konstrukcji, w przypadku której jest dłużnik i jeszcze inna osoba, która również zobowiązuje się do zapłaty długu. Co do rzeczowych form zabezpieczenia kredytów ich zadaniem jest gwarantowanie zaspokojenia roszczenia przez wierzyciela z konkretnej rzeczy. W przypadku zabezpieczeń osobistych możemy wyróżnić weksle własne in blanco, różnego rodzaju poręczenia wekslowe, umowę poręczną, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, gwarancję bankową, pełnomocnictwo między innymi do rachunku bankowego, jak również przystąpienie do długu kredytowego. Zabezpieczeniami rzeczowymi jest między innymi hipoteka, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na zasadach ogólnych lub na prawach, kaucja, ubezpieczenie kredytu jak również blokada środków na rachunku bankowym jaki należy do dłużnika.

Zobacz także:  Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny?